کرتین وال یا دیوار پرده ای عبارت است از نوعی پوشش خارجی بنا که غیر سازه ای بوده و صرفا برای جلوگیری از نفوذ آب و هوای خارج به داخل و عدم تبادل حرارتی داخل و خارج ساختمان طراحی و اجرا می گردد این سیستم‌های معمولاز دو بخش اصلی تشکیل می گردند که عبارت است از سازة نگه دارنده و مصالح پر کننده. اگر چه سازة اصلی اولین کرتین وال های ساخته شده فولادین بوده ولی امروزه عموما این نوع نما با استفاده از پروفیل های اکسترود شدة آلومینیومی طراحی می گردد. تفاوت عمده نمای کرتین وال با روش های سنتی نما سازی در این است که کرتین وال بر اساس خواستة طراحان و با توجه به مقتضیات بنا و و عواملی چون : انقباض و انبساط حرارتی، لرزش ها و تحرکات ساختمان بر اثر نیرو های ناشی از باد و زلزله، آب بندی و هوابندی موثر ، ایزولاسیون حرارتی جهت کاهش هزینه های گرمایش و سرمایش، عایق بندی صوتی و چگونگی نور پردازی در ساختمان طراحی و اجرا می گردد و مناسب ترین روش نماسازی در ساختمان های با طبقات متعدد می باشد.

نمای کرتین وال که به عنوان پوسته ساختمان در نظر گرفته میشود بیانگر زیبایی و کاربری آن بوده و طراح با در نظر داشتن تکنیک های ساخت، محاسبات استاتیکی و طراحی معماری بنا ضمن ایمن سازی آن در مقابل عوامل جوی همچون باد، باران، برف، سرما و گرما، تامین کننده نور لازم نیز میباشد. در حالی که با توجه به سیستم انتخابی میزان عایق بندی را می توان به حداکثر رساند با صرفه جویی در میزان انرژی مصرف سوختهای نفتی را کاهش میدهد.

نمای ساختمان کرتین وال علاوه بر ساختار هر بنا در ظاهر شهر نیز تاثیر گذار بوده و بر این اساس طراحان آزادی عمل بیشتری در انتخاب گزینه های خود در مورد سیستم های قابل اجرا و متناسب با درخواست ها داشته و با استفاده از سیستم هایی همچون درپوش دار، سیلیکونی و … به لحاظ ساختاری ، فنی و زیبایی شناسی نیزحق انتخاب بیشتری خواهند داشت.

تمام سیستم های نمای ارائه شده توسط این شرکت طبق استاندارد جهانی در KAPEDAM تست و گواهی می شوند.

MN 60

کرتین وال با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

DS 50 VF

با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

UCW 72 DB

کرتین وال با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

MN 50 CS

کرتین وال با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

MN 50 SC

با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

MN 50 ASC

کرتین وال با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

GE 50 ICV

کرتین وال با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

GE 50 SC

کرتین وال با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

DS 72 IW

کرتین وال با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

IZO CE 50

کرتین وال با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

CE 50

کرتین وال با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

CE 50 SG

با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

AC 70

با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

IZO KE 50

با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

SX FACADE

با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

YE 50

با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

MN 86

با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

MN 85 EFS

با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

SKYLIGHT 50

با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

SKYLIGHT 60

با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

SKYLIGHT 70

با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

TE 50

با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

MN 50

با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

MN 70 EFS

با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر

DS 77

با منظری کاملاً شیشه ای

جزئیات بیشتر