معرفی محصول MN 50 CS

سیستم فریم لس کاست دار

سیستم فریم لس MN 50 CS با منظر کاملا شیشه ای با استفاده از پروفیل هایی با عمق های متفاوت قابل اجرا، متناسب با ارتفاع بنا بوده و با مونتاژ سریع و آسان در سایه قاب آلومینیومی بسیار سبک متصل به شیشه ضمن حفظ تمامی خصوصیات سیستم MN 50(هدایت آب از طریق کانال های میکروکاندنس به پروفیل های عمودی ) سیستمی بسیار مقاوم به لحاظ آب بندی و هوابندی و مقرون به صرفه می باشد.

جزئیات پنهان در سیستم

مشخصات فنی نتیجه مرجع
(Uf) ضریب انتقال حرارت 1.5-2.18W/m2k ISO 10077-2
(UW) ضریب انتقال حرارت 1.47 W/m2k
UG:1.1 W/m2k
ISO 10077-2
هوابندى GLASS4 EN 12152
آب بندى R7 EN 12154
EN 12155
مقاومت در برابر باد Sehim(f)<L/200
(2000Pa)*1
EN 13116

پروفیل کاست بسیار سبک
و سیستم مونتاژ GASGETPE پایین آوردن عملکرد آب بندى بالا با
OVER LAB
وجود کانال ھاى میکرو کاندنزجهت هدایت آب وحداقل نفوذ پذیرى آب
Uw: 1.47 W/m2K مقاومت حرارتى بالا
Uf: 1.52-2.18 W/m2K
قابلیت اتصال سریع و آسانب ا سیستم خاص مونتاژ شیشه
KAPEDMتست ھاى موفق
و آنادایز با استاندارد و RALامکان تولید در تمام رنگ هاى پودرى در کدهاىQUALICOAT, QUALANOD گواهى تولید

تصاویر دو بعدی