معرفی محصول MN 50 SC

سیستم فریم لس

سیستم فریم لس MN 50 SC با منظری کاملا شیشه ای با استفاده از پروفیل هایی با عمق های متفاوت قابل اجرا و متناسب با ارتفاع بنا بوده ، زیبایی این سیستم به عنوان یک نمای کاملا شیشه ای با استفاده از روش مونتاژ … به شیشه در محل پروژه ضمن حفظ تمامی خصوصیات سیستم MN 50 (هدایت آب از طریق کانال های میکروکاندنس به پروفیل های عمودی ) سیستمی بسیار مقاوم به لحاظ آب بندی و هوابندی و مقرون به صرفه می باشد همچنین استفاده از بازشوی مخفی امکان تهویه با هوای تازه را در این سیستم امکان پذیر  می سازد.

جزئیات پنهان در سیستم

و آنادایز با استاندارد RAL امکان تولید در تمام رن گهاى پودرى در کدهاى QUALICOAT , QUALANOD و گواهى تولید
– سهولت در تمام مراحل انتخاب و سفارش براساس محاسبات استاتیکى از طرق دیاگرا مهاى موجود درکاتالو گها

مشخصات فنی نتیجه مرجع
(Uf) ضریب انتقال حرارت 2,8 – 3,5 W/m2K ISO 10077-2
(UW) ضریب انتقال حرارت 1,46 W/m2K
(Ug:1,1 W/m2K)
ISO 10077-2
هوابندى GLASS4 EN 12152
آب بندى R7 EN 12154
EN 12155
مقاومت در برابر باد Sehim(f)<L/200
(2000Pa)*1
EN 13116

مقاومت حرارتى بالا
ضریب انتقال حرارتى پایین Uw: 1.46 W/m2K
UF:2.8-3.5 W/m2K
وجود کانال ھاى میکرو کاندنزجهت هدایت آب
هزینه تولید پایین جهت نصب اتصالات با توجه به خصوصیات فنى هر پروژه
50میلى متر عرض فریم

مونتاژ با سیستم OVERLAB بدون وابستگی به عملکرد اجرا در محل پروژه
مقاومت حرارتى بالا Uw: 1.47 W/m2K
امکان مونتاژ 90 درجه
امکان اجراى نماى قوس دار بدون نیاز به قطعه مضاف 45 تا 90 درجه
فیلترهای آب بندی ، هوابندی و جلوگیری از نفوذ گرد و غبار از جنس EPDM
تست هاى موفق عملکردى

امکان تولید در تمام رنگ های پودری در کد های RAL و آنادایز با استاندارد و گواهی تولید QUALANODو QUALICOAT

سهولت تمام مراحل انتخاب و سفارش براساس محاسبات استاتیکی از طریق دیاگرام های موجود در کاتالوگ ها

تصاویر دو بعدی