معرفی محصول SKYLIGHT 50

در سیستمهای نورگیر سقفی ، قابلیت اجرا به هر دو روش نیمه سیلکونی و دو طرف درپوش دار وجود داشته وبا طراحی 139 درجه (در ارتفاع ) اجرای سقف های قوس دار را به راحتی امکان پذیر می سازد. پروفیلهای این سیستم به آسانی به روی زیرسازی آهنی ویا آلومینیومی قابل نصب بوده وبه عنوان سیستمی مقرون به صرفه به لحاظ اقتصادی، صرف نظر کردن از سیستم های معمول را آسان می سازد.

تصاویر دو بعدی