نمای ساختمان که به عنوان پوسته ساختمان در نظر گرفته میشود بیانگر زیبایی و کاربری آن بوده و طراح با در نظر داشتن تکنیک های ساخت، محاسبات استاتیکی و طراحی معماری بنا ضمن ایمن سازی نمای ساختمان در مقابل عوامل جوی همچون باد، باران، برف، سرما و گرما، تامین کننده نور لازم نیز میباشد. در حالی که با توجه به سیستم انتخابی میزان عایق بندی را می توان به حداکثر رساند با صرفه جویی در میزان انرژی مصرف سوختهای نفتی را کاهش میدهد.

نمای ساختمان علاوه بر ساختار هر بنا در ظاهر شهر نیز تاثیر گذار بوده و بر این اساس طراحان آزادی عمل بیشتری در انتخاب گزینه های خود در مورد سیستم های قابل اجرا و متناسب با درخواست ها داشته و با استفاده از سیستم هایی همچون درپوش دار، سیلیکونی و … به لحاظ ساختاری ، فنی و زیبایی شناسی نیزحق انتخاب بیشتری خواهند داشت.

تمام سیستم های نمای ارائه شده توسط این شرکت طبق استاندارد جهانی در kapedam تست و گواهی می شوند.