معرفی محصول AR 83

چارچوب ضدگلوله

امروزه  با رعایت ضوابط استانداردهای ایمنی درب ها ، پنجره و نمای خارجی میتوان امنیت ساختمان را در برابر عناصر خطرناک و تهدید کننده حفظ نموده و همچنین سیستم AR83 دارای چارچوب زره تولید شده از الیاژ آلومینیوم بسیار سخت که سطح آن با الوکسال سخت پوشیده شده است ،از حمله های با اسلحه تا حمله های با مسلسل G3 محافظت مینماید.

جزئیات پنهان در سیستم AR 83

سیستم پوشش نمای AR 83
مشخصات فنی نتیجه مرجع
ضد گلوله FB4 ve FB6 DIN 52290 ve DIN EN 1522-1523
نفوذ پذیری هوا Class 4 EN 1026 EN 12207
نفوذ پذیری آب 9A EN 1027 EN 12208
مقاومت در برابر باد* C3 EN 12210 EN 12211
درجه ضریب انتقال حرارت 2.1 ISO 10077-2
ماکزیمم عرض L:300cm W:110km/h TS 498 DIN 1055

* برای تغییرات مربوطه لطفا تماس حاصل فرمائید.